PÔDORYSY

Pôdorys 1. NP

Pôdorys 2. NP

Pôdorys pivnice 

Pôdorys podkrovia

Budova s. č. 71 vila Kollár, na parc. č. 116, k. ú. Starý Smokovec, obec Vysoké Tatry, mestská časť Dolný Smokovec, budova zapísaná na LV č. 1111. Objekt je zakreslený do katastrálnej mapy. Pozemok parc. č. 116, 118/4, 118/5, k.ú. Starý Smokovec, parcely sú zapísané na liste vlastníctva č. 1053, parcely sú zakreslené do katastrálnej mapy.