Správa budovy

Vila Kollár Vysoké Tatry

Správa a údržba nebytových priestorov vo vile Kollár SPOLOČENSTVOM VLASTNÍKOV BYTU A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV s názvom Vila Kollár - SVBP

Pri vykonávaní správy nebytových priestorov je to hlavne zabezpečenie opráv nevyhnutných pre základný chod objektu, zmluvná dodávka energií a sledovanie termínov všetkých revízií nebytového priestoru, zabezpečenie ich realizácie a následné odstránenie porevíznych závad. Správu nebytových priestorov vo vile Kollár vykonáva spoločnosť Vila Kollár, s.r.o. so sídlom Dolný Smokovec 71, 062 01 Vysoké Tatry. Pred zápismi jednotlivých vlastníkov na LV v katastri nehnuteľností zabezpečovala platby za všetky energie a služby spoločnosť PAULL and P, a.s. Zaregistrujte sa a získajte prístup k zamknutému obsahu. Akonáhle bude vaša žiadosť schválená, pošleme vám e-mailovú správu.

Úplné znenie zákona NRSR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý bol k 1.2.2020 novelizovaný zákonom č. 476/2019 Z.z.

Dokumenty a podklady k správe nehnuteľnosti vily Kollár Vysoké Tatry

aktualizácia 14.06. 2022

Cenník služieb - Administratívne služby nad rámec Zmluvy o poskytnutí služieb Vila Kollár, s.r.o. od 13.06.2022

 1. Vystavenie potvrdenia na žiadosť vlastníka ks 5,00
 2. Upomienka zaslaná dlžníkovi e-mailom ks 3,00 EUR
 3. Upomienka zaslaná dlžníkovi SMS ks 6,00 EUR
 4. Upomienka zaslaná dlžníkovi poštou ks 12,00 EUR
 5. Spracovanie splátkového kalendára dlžníka (hradí konkrétny vlastník/dlžník) ks 36,00 EUR
 6. Zabezpečenie vyznačenia zákonného záložného práva na LV (na byt, resp. nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka) ks 24,00 EUR
 7. Administratívne práce spojené so zmenou vlastníka (hradí konkrétny nový vlastník) ks 18,00 EUR
 8. Poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov nad rámec zmluvných schôdzí ks 120,00 EUR
 9. Poplatok za prípravu písomného hlasovania a prezenčných listín, 1€ byt/NP, min. 30 EUR, max 100 EUR ks 120,00 EUR
 10. Poplatok za vybavenie stránky mimo stránkových hodín (okrem vopred dohodnutých so zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov) ks 42,00 EUR
 11. Iné činnosti nad rámec zmluvy - správca (hodinová sadzba) hod. 30,00 EUR
 12. Iné činnosti nad rámec zmluvy - správa, ekonomika, technika a údržba (hodinová sadzba) hod. 42,00 EUR
 13. Iné činnosti nad rámec zmluvy - vedenie spoločnosti (hodinová sadzba) hod. 108,00 EUR
 14. Osobná asistencia správcu pri prípadoch nad rámec zmluvy o výkone správy po predošlej dohode so zástupcami vlastníkov bytového domu (hodinová sadzba) hod. 30,00 EUR
 15. Spolupráca a účasť správcu na kontrole orgánov štátnej správy (kontrola kamerových záznamov, súčinnosť s políciou, atď.) nad rámec zmluvy o výkone správy (hodinová sadzba mimo pracovnej doby) hod. 30,00 EUR
 16. Poplatok za spracovanie údajov z meračov byt/NP 5,00 EUR
 17. Poplatok za evidenciu nákladov na prevádzku vlastnej kotolne vrátane ich rozdelenia pri ročnom vyúčtovaní ks 120,00 EUR
 18. Individuálny termín odpočtu meračov v byte/v NP na žiadosť vlastníka počas pracovnej doby (hradí konkrétny vlastník/dlžník) byt/NP 24,00 EUR
 19. Individuálny termín odpočtu meračov v byte na žiadosť vlastníka mimo pracovnej doby (hradí konkrétny vlastník/dlžník) byt/NP 36,00 EUR
 20. Poplatok za vypracovanie ročného vyúčtovania (v prípade, že za priestor nie je účtovaný správcovský poplatok) priestor 18,00 EUR
 21. Vypracovanie opravného vyúčtovania z dôvodu nesprávnych údajov poskytnutých vlastníkom (hradí konkrétny vlastník/dlžník) priestor 48,00 EUR
 22. Administratívne práce (vypracovanie výstupov mimo mesačného reportu a spracovanie údajov a podkladov nad rámec zmluvy o výkone správy) hod. 30,00 EUR
 23. Administratívne práce - kopírovanie a skenovanie dokumentov, vyhľadávanie dokumentov v archíve - každá začatá polhodina 1/2 hod. 9,60 EUR

Údržba a opravy od 13.06.2022

 1. Údržbárske práce - inštalatérske a elektroinštalačné práce, drobné opravy (hodinová sadzba za 1 pracovníka) hod. 21,60 EURO
 2. Údržbárske práce - pohotovosť po 16.30 hod., cez víkendy a sviatky (hodinová sadzba za 1 pracovníka) hod. 36,00 EURO
 3. Príjazdné - dopravné náklady (paušál v rámci okres Poprad) ks 18,00 EURO
 4. Dopravné náklady (sadzba za km mimo okres Poprad) km 0,60 EURO
 5. Činnosť facility manažéra (hodinová sadzba) hod. 42,00 EURO

Zoznam dlžníkov, kde evidujeme pohľadávku na preddavku za služby spojené s užívaním apartmánu vo vile Kollár k 13.06.2022

-AQUIFER, s.r.o., Bleduľová 66, 84108 Bratislava, lČO: 35 825 235, (nebytový priestor-aparimán - č. 6,7)
- Mgľ. Milan Kminiak a RNDr. Kataľína Kminiaková, PhD, (nebytový priestor - apartmán č.13)
- La Residence s.r.o., Lányiho Huta 1093/27, 049 25 Dobšiná, IČO: 52 244 458, (nebytový priestor - apartmánč. 16)

PREVÁDZKA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA - Na čo nezabudnúť, aké sú vaše povinnosti a aké sú rozdiely v oblasti poskytovania ubytovania sa dozviete v tomto informačnom materiáli.

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18.júna 2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a  na ubytovacie zariadenia účinná od: 1. 6.2017

Pozvánka na 1. zhromaždenie vlastníkov Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov Vila Kollár - SVBP dňa 14.05.2022 o 17.00 hod. - stretnutie sa nekoná! Predpokladaný termín 14.06.2022 o 15 hod..

Zrušená pozvánka

Pozvánka na 1. zhromaždenie vlastníkov Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov Vila Kollár - SVBP dňa 14.06.2022 o 16.00 hod..

VYSVETLENIE VYÚČTOVANIA OBDOBIA DO 31.01.2022 - v príprave

Zmluva o poskytnutí služieb Vila Kollár, s.r.o.

Zápisnica o založení Spoločenstva z 28.04.2021

Zmluva Vila Kollár - SVBP z 28.04.2021 - tu bola vykonaná oprava, bola zle nahratá príloha

Zápisnica zo schôdze SVBP z 7.6.2021

Zmluva Vila Kollár SVBP z 07.06.2021

Kolaudačné rozhodnutie Vila Kollár - budova

Kolaudačné rozhodnutie Vila Kollár - spevnené plochy

Geometrický plán

LV spevnené plochy po vypracovaní geometrického plánu pri kolaudácii

LV č. 1111 - budova vila Kollár stav 2.02.2022

LV č. 1053 - spevnené plochy vila Kollár stav 2.02.2022

Predkupné právo štátu na kúpu národnej kultúrnej pamiatky - vyjadrenie MKSR k ponuke

Výkresy

Ústredné vykurovanie - rozvody v stenách 1. NP a 2. NP

Ústredné vykurovanie - rozvody v stenách - podkrovie

Faktúry Slovak Telekom, a.s. (modrou uhradená, čiernou neuhradená)

Faktúry SPP, a.s. (modrou uhradená, čiernou neuhradená)

Faktúry VSE, a.s. (modrou uhradená, čiernou neuhradená)

Zmluva o pripojení VSE

Faktúry Vodárenská spoločnosť (modrou uhradená, čiernou neuhradená)

Poistná zmluva budova

Poistná zmluva od 18.12.2021

Odpady - výdavky sa budú priebežne dopĺňať

Revízie - požiarna ochrana

Domový poriadok apartmánového domu vila Kollár pre ubytovaných hostí - návrh